Vyhľadávanie
0905 800 343, 0905 716 338

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno: LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o.
Sídlo: Štúrova 1036/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zápis v OR: OS Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 424/L
IČO: 31 563 678
Štatutárny orgán: JUDr. Bohuš Palovič, konateľ
Tel. číslo: 00421 - 44 - 551 41 41
e-mail: liptour@liptour.sk
www.liptour.sk

(ďalej ako „LIPTOUR“)


Nižšie uvedené Všeobecné obchodné podmienky obsahujú: (ďalej spolu ako „všeobecné obchodné podmienky“)

A - VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ LETENIEK

 1. Definície

  1. REZERVÁCIA – elektronický údaj v celosvetovom rezervačnom systéme a v systéme konkrétneho dopravcu o klientovi, ktorý sa rozhodol využiť jeho prepravné služby. Obsahuje informáciu o cestujúcom – meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia (pri deťoch, mládežníkoch, študentoch, batoľatách/kojencoch, ktoré nesmú v deň akéhokoľvek letu dosiahnuť vek 2 rokov a senioroch), presný časový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckej spoločnosti a letoch. Môže obsahovať aj špeciálne požiadavky klienta a údaj o rezervácii konkrétneho sedadla v lietadle, v prípade, že túto rezerváciu konkrétneho sedadla na danej linke letecká spoločnosť umožňuje, inak je sedadlo možné rezervovať až pri registrácii/check-in pred odletom. Letecká spoločnosť si vyhradzuje právo potvrdené miesto v lietadle na check-ine v prípade potreby zmeniť (napr. náhla zmena typu lietadla, atď.)
  2. SKUPINOVÁ REZERVÁCIA – počet osôb cestujúcich spoločne na všetkých linkách musí byť min. 10 osôb.
  3. LETENKA / elektronická letenka – kúpna zmluva medzi klientom a leteckým prepravcom o leteckom dopravení klienta, resp. jeho batožiny z miesta odletu do cieľovej destinácie. Momentom zaplatenia za letenku klient automaticky uzatvára kúpnu zmluvu s leteckým prepravcom a tým súhlasí s podmienkami dopravy tohto prepravcu. LIPTOUR pri uzatváraní kúpnej zmluvy vystupuje ako sprostredkovateľ a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené so službami, ktoré poskytuje letecký prepravca.

   U elektronických leteniek sú informácie o lete a cestujúcom bezpečne uložené v rezervačnom systéme leteckej spoločnosti, elektronickú letenku preto nie je nutné mať so sebou na check-in na letisku. LIPTOUR aj napriek tomu odporúča, aby klienti mali so sebou potvrdenie o elektronickej letenke.

   Pokiaľ má klient papierovú letenku, ktorá je zároveň prepravnou ceninou, musí klient túto fyzicky prezentovať na check-ine pred odletom.

  4. CENA LETENKY – cena prepravných leteckých služieb.
  5. LETISKOVÉ POPLATKY – poplatky vyberané mestom, štátom, alebo krajinou v dobe odletu. Zvyčajne sa tento poplatok vyberá súčasne s prepravným – cenou letenky - v niektorých prípadoch sa však platia letiskové poplatky priamo na letisku (najmä v niektorých krajinách Ázie, Afriky a Južnej a Strednej Ameriky).
 2. Podmienky a spôsob rezervácie

  1. LIPTOUR prevádzkuje online rezervačný systém na portáli www.liptour.sk prostredníctvom ktorého má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (miesto odletu, dátum odletu, miesto, odkiaľ si klient želá vrátiť sa, dátum odletu, cieľovú destináciu atď.) a zároveň si na jemu vyhovujúcom a vybranom spojení miesto zarezervovať. Poplatok za rezerváciu vytvorenú klientom samostatne online je od 30,-EUR do 50,-EUR na osobu v závislosti od kontinentu, na ktorom sa nachádza cieľová destinácia a už je zahrnutý v cene letenky. Podrobnejšie v cenníku. Pokiaľ má klient záujem o vypracovanie ponuky letov agentom call-centra LIPTOUR-u, svoju požiadavku môže zaslať buď formou kontaktu zo záložky kontakty, alebo z vlastnej emailovej adresy. Prostredníctvom online rezervačného systému nie je možné robiť komplikované rezervácie ako napr. pokiaľ chce prerušiť svoju cestu na niekoľko dní v tranzitnom meste pri lete do alebo z cieľovej destinácie. Takéto požiadavky môže klient zaslať na emailovú adresu call-centra liptour@liptour.sk Následne po odsúhlasení ponuky klientom agent vystaví faktúru a zašle klientovi emailom. Pri rezervácii cez call-centrum LIPTOUR-u je vždy uplatnený vyšší poplatok za vytvorenie rezervácie vo výške stanovenej podľa cenníka.
  2. Klient má možnosť prezerať si aktuálny stav voľných miest v lietadlách a aktuálne ceny 24 hodín denne. Rezerváciu na konkrétny želaný let je možné vykonať v prípade, že želaný odlet je neskôr ako 2 dni odo dňa, kedy si klient rezerváciu želá vykonať. Príklad: dňa 10. októbra nebude možné vykonať rezerváciu na 10., 11., a na 12. októbra. Na tieto dni však bude možné prezerať voľné lety a aktuálne dostupné ceny. V tomto prípade môže klient kontaktovať call-centrum a rezerváciu si urobiť telefonicky. Najskoršiu rezerváciu bude možné vykonať na 13. októbra. V prípade, že má klient záujem o rezerváciu pre odlet o menej ako 2 dni, môže tak urobiť na call-centre emailom alebo telefonicky.
  3. Po vytvorení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zasielané potvrdenie o rezervácii e-mailom. Klient je povinný skontrolovať si rezerváciu na stránke www.viewtrip.com, kde do kolónky „Číslo rezervácie“ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „Priezvisko cestujúceho“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho bez diakritiky. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je klient povinný kontaktovať spoločnosť LIPTOUR buď písomne e-mailom, alebo telefonicky. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, nesprávne uvedené pohlavie, alebo prehodené uvedené krstné meno ako priezvisko a opačne. V prípade, že si klient takto rezerváciu neskontroluje, LIPTOUR nezodpovedá za žiadne prípadné straty, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli.

   LIPTOUR odporúča klientom, aby si skontrolovali na www.viewtrip.com najmä:

   1. meno a priezvisko, pohlavie – správny tvar je napr. pre osobu ženského pohlavia Priezvisko, Menomrs. Mrs za menom je skratka pohlavia cestujúceho.
   2. mesto odletu a návratu ako i tranzitné prestupové mestá
   3. dátum odletu a návratu
   4. časy letov
   5. časť – Informácie o letových službách – na ktorú je potrebné kliknúť. Je tu uvedená napr. informácia pokiaľ na diaľkových letoch lietadlo má počas letu zastávku na natankovanie. Klient ďalej pokračuje rovnakým lietadlom, preto tento tranzitný bod v itinerári nie je uvedený. Keďže lietadlo je na čas doplnenia paliva nutné opustiť, v takýchto tranzitných mestách vyplýva klientovi nutnosť preveriť vízovú povinnosť.

    Okrem toho tu klient nájde tiež doplňujúce informácie o lete ako napr. Dĺžku trvania letu, typ lietadla, informáciu o potvrdení/zamietnutí vyžiadaného typu jedla, sedadla, alebo inej špeciálnej služby.

  4. Po úspešnom ukončení rezervácie na www.liptour.sk sa klientovi otvorí stránka s Poďakovaním, na ktorej je uvedený rezervačný kód a údaje o lete. Na email klienta je automaticky zaslané Potvrdenie o rezervácii spolu so zálohovou faktúrou. Na faktúre sú uvedené všetky údaje potrebné k vykonaniu úhrady. Platnosť rezervácie je stanovená rezervačným systémom na základe podmienok leteckej spoločnosti platných pre daný tarif. Pokiaľ je na faktúre uvedený rovnaký deň splatnosti ako je deň vytvorenia rezervácie, znamená to, že rezervácia je rezervačným systémom garantovaná len v deň vytvorenia rezervácie. Spracované budú úhrady pripísané k účtom LIPTOUR-u do 16:30 hod. Úhrady, ktoré prídu po tejto hodine budú spracované až ďalší deň v čase otváracích hodín. V prípade, že je rezervácia platná dlhšie, na faktúre bude stanovený deň splatnosti do ďalšieho dňa do 16:50 hod. V prípade, že klient do tejto doby, resp. do doby, ktorá je stanovená na faktúre ako deň splatnosti neuhradí faktúru, resp. neskontaktuje call-centrum a neoverí si garanciu ceny, rezervácia bude systémom automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú potvrdí systém klientovi pri ukončení rezervácie je garantovaná len do dňa splatnosti na faktúre, v niektorých prípadoch niekoľko dní. LIPTOUR si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky, uvedenú na faktúre, nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby. V prípade, že letenku nie je možné z uvedených dôvodov vystaviť , klient je povinný zaslať na e-mailovú adresu liptour@liptour.sk žiadosť o vrátenie platby, ktorá musí obsahovať rezervačný kód rezervácie, číslo faktúry, číslo účtu, na ktorý si predmetnú čiastku, zníženú o poplatky podľa časti B článku II bodu 2 týchto podmienok, želá vrátiť.
  5. Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje vyplnené pravdivo a správne. Tieto informácie slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo bonusovej míľovej karty, kópie občianskeho preukazu, kópie pasu, číslo kreditnej karty, alebo adresu pobytu v cieľovej krajine ako to vyžaduje napr. USA), bude o tom klient upovedomený telefonicky, alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. LIPTOUR si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu v prípade, že klient takéto doklady nedodá, alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si LIPTOUR vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade LIPTOUR nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.
  6. Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia upraviť, meniť, alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky, podliehajú všetky zmeny a storno podmienkam tarifu danej letenky, na ktoré je klient povinný sa informovať pred úhradou a pred vystavením letenky. Podmienky zmeny a storna sú stanovené ku každej letenke osobitne a nie je možné ich zo strany LIPTOUR-u ovplyvniť. LIPTOUR si za prípadné zmeny na už vystavených letenkách účtuje administratívny poplatok vo výške 30 EUR/os na európsky let a 50 EUR/os na interkontinentalny let. Pokiaľ sa klient nachádza v zahraničí a má záujem zmeniť spiatočný let, môže tak urobiť na leteckej spoločnosti. V prípade, že o zmenu požiada LIPTOUR, poplatok je v tomto prípade 30,-EUR.

   Podľa oficiálnych storno podmienok leteckej spoločnosti je možné postupovať v prípade, že storno letenky je uskutočnené najneskôr 48 hodín pred plánovaným odletom. Pokiaľ klient žiada o storno menej ako 24 hodín pred odletom, alebo potom ako nestihol odlet tzv. no show, spravidla možno leteckú spoločnosť požiadať len o vrátenie letiskových poplatkov, pokiaľ to podmienky zakúpeného tarifu povoľujú. Je plne v jej kompetencii, či žiadosti vyhovie. Pokiaľ má klient záujem o storno letenky nízkonákladovej leteckej spoločnosti, je potrebné aby kontaktoval priamo leteckú spoločnosť na základe jej podmienok. Cena letenky nezahŕna službu „Online checkin“, ktorý je spoplatnený sumou 15 EUR/os/cesta.

   Storno letenky je možné len počas otváracích hodín LIPTOUR, na základe vyplneného, podpísaného a včas doručeného storno formulára do LIPTOUR CK. Pri stornovaní už vystavených leteniek, bude klientovi zo strany LIPTOUR-u okrem poplatku za vystavenie letenky, ktorý je nerefundovateľný, účtovaný administratívny poplatok vo výške 30 EUR/os na európsky let a 50 EUR/os na interkontinentalny za každú letenku. Tento poplatok bude klientovi účtovaný aj v prípade, že letenka je nerefundovateľná a letecká spoločnosť vráti letiskové poplatky a tiež v prípade, že bude stornovať letenku, ktorej lety zmenila, alebo zrušila letecká spoločnosť. Tieto poplatky sa účtujú k poplatkom stanoveným leteckou spoločnosťou.

   V prípade, že letenka bola papierová, spolu so storno formulárom je potrebné doručiť aj jej originál. V prípade, že nám doručený nebude, akákoľvek refundácia je vylúčená.

   Pokiaľ je dôvodom storna letenky závažný dôvod (úmrtie blízkeho príbuzného, vážny zdravotný stav, hospitalizácia), LIPTOUR odporúča aby klient spolu so storno formulárom doručil tiež podklady uvedené na zaslanom storno formulári (originál úmrtného listu, lekársku správu v anglickom jazyku, atď. ). Tieto spolu s jeho žiadosťou o storno budú zaslané leteckej spoločnosti, ktorá môže prípad individuálne posúdiť a klientovi vrátiť sumu nad rámec oficiálnych podmienok. LIPTOUR neručí za individuálny postup v daných prípadoch a vrátenie zvýšenej sumy. V prípade, že klient požadované doklady nedodá, LIPTOUR neručí za to, že u leteckej spoločnosti bude o individuálne posúdenie žiadané.

   Po doručení kompletných podkladov (storno formulára, papierovej letenky, a prípadne zdravotnej správy v anglickom jazyku, úmrtného listu) prebehne administratívne spracovanie medzi LIPTOUR-om a leteckou spoločnosťou. Po vysporiadaní u leteckej spoločnosti táto poukáže peniaze LIPTOUR-u, resp. vráti príslušnú čiastku na kreditnú kartu (ak bola letenka hradená týmto spôsobom). Klientovi bude zaslaný dobropis. Termín vrátenia je podmienený konaním tretej osoby - dopravcu resp. dodávateľa. Vo všeobecnosti trvá celý proces približne 2 mesiace. V prípade, že klient žiada o individuálne posúdenie zo závažných dôvodov a dodá potrebné podklady, vybavenie storna môže trvať aj niekoľko mesiacov.

   V prípade, že si klient želá vrátiť vracanú sumu poštovou poukážkou, bude mu účtovaný, okrem administratívneho poplatku a storno poplatku leteckej spoločnosti, navyše poplatok spracovateľský, vo výške 7,-EUR. V prípade, že sa klient rozhodne pre zaslanie poštou, a udá nesprávnu poštovú adresu a z tohto dôvodu sa úhrada vráti, resp. v dôsledku nevyzdvihnutia v rámci odbernej doby, klientovi bude opätovne naúčtovaný a z refundovanej čiastky odčítaný administratívny poplatok vo výške 7,-EUR. Pri čiastkach vyšších ako 170,-EUR LIPTOUR z hľadiska bezpečnosti pri prenose obnosu odporúča zvoliť zaslanie na účet.

   V prípade, že klient stornuje letenku, ktorá bola hradená kreditnou kartou, je povinný na storno formulár uviesť údaje kreditnej karty, ku ktorej týmto automaticky dáva LIPTOUR svoj súhlas na odúčtovanie administratívneho poplatku za storno letenky. Celkovú cenu, po odrátaní storno poplatku leteckou spoločnosťou, vráti v prípade, že letenka bola platená kreditnou kartou, klientovi priamo dopravca na kreditnú kartu, ktorú použil na úhradu predmetných leteniek. V prípade, že klient hradil letenku kreditnou kartou a údaje danej karty na storno formulári neuvedie, storno poplatok LIPTOUR vo výške 16,-EUR na osobu bude, po vykonaní refundácie zo strany leteckej spoločnosti, z karty klienta odúčtovaný automaticky.

   V prípade, že klient požiada o stornovania letenky v deň jej vystavenia, a doručí storno formulár ešte ten istý deň v čase otváracích hodín LIPTOUR, bude mu okrem poplatku za vystavenie letenky, ktorý je nerefundovateľný, účtovaný aj administratívny poplatok vo výške 50,-EUR na osobu. Následne je možné sumu použiť na zakúpenie novej letenky. Alebo vrátiť platbu späť na účet klienta zníženú o spracovateľský poplatok vo výške 7,-EUR. Klient s týmto postupom LIPTOUR vyjadruje svoj súhlas.

   V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností. Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov. Letenku na meno klienta, ktorý nemôže letieť je možné len stornovať. Storno sa riadi podmienkami stanovenými leteckou spoločnosťou k danému tarifu. Výnimkou sú niektoré nízkonákladové letecké spoločnosti, ktoré vo všeobecnosti zmeny mena umožňujú za poplatok upresnený po konzultácii s agentom call-centra LIPTOUR-u.

  7. Na vybranom lete má klient možnosť si priamo zarezervovať sedadlo v lietadle. Nie všetky letecké spoločnosti a nie na všetky lety a pre všetky tarify umožňujú automaticky si vopred rezervovať sedadlo v lietadle. V prípade, že rezerváciu sedadla letecký prepravca povoľuje a bude úspešná, klient si rezerváciu sedadla môže prekontrolovať po ukončení celej rezervácie na www.viewtrip.com, kde do kolónky „číslo rezervácie“ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „Priezvisko“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho. V prípade, že rezerváciu sedadla nie je možné previesť online ani telefonicky na call-centre, klient tak môže urobiť až na check-in pred odletom.
  8. Klient má tiež možnosť požiadať o špeciálny druh jedla, ako napr. vegetariánske atď. Môže tak urobiť mailom, ak na adresu liptour@liptour.sk po potvrdení uskutočnenia rezervácia zašle svoju špecifikáciu jedla, spolu s menom cestujúceho, rezervačným kódom rezervácie. Nie všetky letecké spoločnosti poskytujú všetky druhy jedál, ktoré sú v ponuke. Jedlo, ktoré si klient vyberie bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. Či letecká spoločnosť jedlo potvrdila alebo zamietla a z akého dôvodu, si klient môže po ukončení celej rezervácie kontrolovať na www.viewtrip.com, kde do kolónky „Číslo rezervácie“ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „Priezvisko cestujúceho“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho bez diakritiky. Potvrdenie, alebo zamietnutie vyžiadaného jedla je na tejto stránke viditeľné najneskôr do 24 hodín od urobenia rezervácie.
  9. V prípade vyžiadania špeciálnych služieb ako je preprava zvieraťa, športového náčinia, atď., LIPTOUR nemôže okamžite garantovať ich potvrdenie. Klient sa zaväzuje dodať všetky podklady vyžiadané leteckou spoločnosťou v záujme potvrdenia danej služby. LIPTOUR odporúča klientom aby v prípade, že potvrdenie špeciálnej služby má priamy vplyv na ich vycestovanie, uhradili rezervované produkty až po potvrdení poskytnutia služby leteckou spoločnosťou. LIPTOUR nevie garantovať, že špeciálne služby budú potvrdené v čase platnosti fakturovanej ceny. V prípade, že klient uhradí a služba poskytnutá nebude, storno sa riadi oficiálnymi podmienkami leteckej spoločnosti platnými pre daný tarif.
  10. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient prehlasuje, že sa s uvedenými všeobecnými podmienkami oboznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

B - VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE PREDAJ UBYTOVANIA

 1. Úvodné ustanovenia a definovanie pojmov

  1. Touto časťou všeobecných zmluvných podmienok sa upravujú vzťahy medzi klientom a spoločnosťou LIPTOUR, ktoré vzniknú z titulu predaja ubytovania, ktoré zahŕňa ubytovanie akejkoľvek kategórie a triedy vrátane stanu, karavanu a ubytovania v súkromí.
  2. Pojem "Rezervácia" znamená objednanie alebo rezerváciu ubytovania pre 14 alebo menej osôb.
  3. Pojem "Skupinová rezervácia" znamená objednanie alebo rezervácia ubytovania pre 15 alebo viac osôb.
 2. Spôsob rezervácie a platby

  1. LIPTOUR prevádzkuje online rezervačný systém na portáli http://www.liptour.sk/ portáli obchodného partnera ponúkajúceho služby spoločnosti LIPTOUR, prostredníctvom ktorého má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné ubytovanie podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (miesto pobytu, dátum príchodu, dátum odchodu, atď.) a zároveň si na jemu vyhovujúcom a vybranom termíne ubytovanie záväzne zarezervovať (ďalej v tejto časti obchodných podmienok ako "Rezervácia"). LIPTOUR si u klienta môže pravdivosť údajov uvedených v Rezervácii telefonicky alebo emailom overiť. Klient je povinný skontrolovať si Rezerváciu v zaslanom potvrdení a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktovať spoločnosť LIPTOUR písomne emailom alebo telefonicky. Za nezrovnalosť sa považuje aj nesprávne uvedené meno alebo priezvisko. V prípade, že si klient takto správnosť Rezervácie neskontroluje, LIPTOUR nezodpovedá za žiadne prípadné škody, ktoré by klientovi z tohto dôvodu vznikli.
  2. Každá Rezervácia klienta bude považovaná za ponuku na uzavretie zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Klient odoslaním Rezervácie potvrdzuje, že si prečítal a oboznámil sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, so všetkou dokumentáciou a špeciálnymi podmienkami spojenými s príslušnou Rezerváciou a súhlasí s právami a povinnosťami v nich obsiahnutými.
  3. Po potvrdení Rezervácie je klientovi vygenerovaná a zaslaná zálohová faktúra, ktorú je klient povinný uhradiť podľa dátumu platby, ktorý je uvedený na faktúre. Cena ubytovania, ktorú potvrdí systém klientovi pri ukončení Rezervácie je garantovaná len do dňa splatnosti uvedenej na faktúre. Možnosť predĺženia garancie si klient môže overiť na Zákazníckom servise. LIPTOUR si vyhradzuje právo odmietnuť vystaviť poukaz (ďalej "voucher") v prípade, že za cenu ubytovania uvedenú na faktúre nebude možné z dôvodu systémovej chyby voucher vystaviť. V prípade, že z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete nie je možné voucher vystaviť, spoločnosť LIPTOUR bezodkladne klientovi na základe jeho žiadosti zaplatené peňažné prostriedky vráti. V predmetnej žiadosti je klient povinný uviesť: Rezervačné číslo, číslo faktúry, číslo účtu, na ktorý si želá predmetnú čiastku vrátiť. LIPTOUR o výskyte systémovej chyby klienta bezodkladne informuje. V prípade, že klient do doby, ktorá je stanovená na faktúre ako deň splatnosti a zároveň podľa časti C článku II bodu 2 týchto podmienok neuhradí faktúru, Rezervácia klienta bude spoločnosťou LIPTOUR automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. V prípade, že klient vykonal Rezerváciu najneskôr do 5 dní odo dňa požadovaného príchodu do hotela resp. Rezerváciu vykoná v tento deň , je podmienkou takejto rezervácie vykonanie úhrady prostredníctvom kreditnej karty (bankového prevodu). Po úhrade platby za Rezerváciu podľa predchádzajúcej vety, LIPTOUR vystaví voucher.
  4. V prípade, ak klient požaduje rozšíriť potvrdenú Rezerváciu , rezervovanú prostredníctvom liptour.sk a uvedenú požiadavku nie je spoločnosťou LIPTOUR alebo dodávateľom služieb možné zabezpečiť, LIPTOUR oboznámi klienta o jeho práve zrušiť potvrdenú Rezerváciu a vykonať novú rezerváciu v inom hoteli. Zrušenie Rezervácie nie je potrebné, v prípade ak je možné zo strany spoločnosti LIPTOUR alebo dodávateľa služieb poskytnúť dodatočne požadované ubytovanie v inom hoteli a klient s takýmto postupom súhlasí. V prípade ak nie je možné Rezerváciu zrušiť alebo zmeniť bez poplatku, LIPTOUR postupuje podľa všeobecných podmienok, ktoré sa týkajú storna alebo zmeny Rezervácie, dodávateľa služieb, LIPTOUR a/alebo poskytovateľa ubytovania.
  5. Klientova Rezervácia na ubytovanie sa nemôže vzťahovať na viac ako 14 osôb. V prípade Skupinovej rezervácie je klient povinný kontaktovať LIPTOUR za účelom oboznámenia sa s osobitnými podmienkami vzťahujúcimi sa k takejto skupinovej rezervácii. Pokiaľ sa klient pokúsi obísť Skupinovú rezerváciu spôsobom rozdelenia skupiny na viaceré rezervácie, tak aby sa každá rezervácia vzťahovala na 14 alebo menej osôb, hotel je oprávnený uložiť klientovi poplatky za skupinové zrušenie pobytu alebo iný poplatok, za ktorého úhradu je klient zodpovedný, vrátane vyšších sadzieb za cenu ubytovania; za uloženie týchto poplatkov dodávateľom služieb LIPTOUR nenesie zodpovednosť. LIPTOUR je oprávnený zrušiť rezervácie, ktoré sa pokúšajú obísť Skupinové rezervácie. Skutočnosť či ide o obchádzanie Skupinovej rezervácie posudzuje výlučne LIPTOUR. Požiadavku na Skupinovú rezerváciu môže klient zaslať emailom na ubytovanie@liptour.sk. Dodávateľ služieb alebo hotel môže v prípade Skupinovej rezervácie požadovať dlhšie storno lehoty alebo úhradu Rezervácie vopred.
  6. Iba dobromyseľné rezervácie sa budú považovať za Rezerváciu klienta. V prípade ak LIPTOUR posúdi, že Rezervácia bola vykonaná v úmysle obsadiť a držať viacero voľných termínov, LIPTOUR si vyhradzuje právo Rezerváciu zrušiť.
  7. Klient je zodpovedný za správnosť všetkých údajov poskytnutých LIPTOUR. Klient sa zaväzuje uhradiť všetky poplatky, ktoré vzniknú v prípade poskytnutia nesprávnych údajov. Titul, meno, dátumy narodenia detí sa musia zhodovať zo zápisom uvedenom v cestovnom pase alebo/a občianskom preukaze. V prípade, že údaje v potvrdení Rezervácie nie sú správne, klient sa zaväzuje bezodkladne o tom informovať LIPTOUR.
 3. Voucher

  1. LIPTOUR vystaví klientovi voucher, ktorý obsahuje poradové číslo. V prípade, že klient zruší Rezerváciu, je povinný voucher vystavený na ubytovanie, ktoré bolo zrušené LIPTOURu vrátiť. V prípade, že klient takýto voucher nevráti, je zodpovedný za jeho použitie alebo prípadné zneužitie.
  2. Spoločnosť LIPTOUR fakturuje klientovi cenu za počet nocí uvedených vo voucheri alebo na faktúre uvedenej obchodným partnerom spoločnosti LIPTOUR (podľa toho, na ktorom dokumente je uvedený vyšší počet nocí) bez ohľadu na počet nocí, ktoré boli v skutočností klientom využité. Pokiaľ klient odíde z hotela skôr, účtuje sa cena za všetky noci, ktoré boli rezervované.
  3. Na vouchri bude okrem detailov pobytu, uvedený i kontakt na recepciu ubytovacieho zariadenia prípadne na osobu poverenú na check in hosťa.
  4. Klient je povinný sa pri príchode na ubytovacie zariadenie preukázať platným Voucherom. V opačnom prípade môže byť klientom odmietnuté ubytovať sa alebo hotel môže cenu ubytovania a poplatky účtovať priamo cestujúcim pokiaľ cestujúci nepredložia platný voucher.
 4. Reklamácie

  1. Reklamácie týkajúce sa ubytovania by sa mali oznamovať okrem LIPTOUR aj priamo hotelu alebo dodávateľovi služieb na mieste. LIPTOUR nenesie zodpovednosť za problémy, ktoré mohli byť odstránené počas pobytu klienta pokiaľ by o nich upovedomili hotel alebo dodávateľa služieb. Klient je povinný o každej reklamácií informovať LIPTOUR do 10 dní odo dňa kedy došlo k udalosti, ktorá viedla klienta k reklamácii alebo odo dňa odchodu z hotela a dodať všetky podklady dokumentujúce predmet reklamácie. Reklamačné konanie sa spravuje podmienkami stanovenými dodávateľom služby alebo hotelom.
  2. Ostatné podmienky a postup pri reklamácií sa primerane spravuje ustanoveniami časti C.V týchto všeobecných obchodných podmienok.
 5. Informácie

  1. LIPTOUR vyvíja v spolupráci s partnermi maximálne úsilie k tomu, aby poskytoval iba správne informácie a správy o hoteloch. LIPTOUR nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu pokiaľ by sa preukázalo, že informácie alebo správy o hoteloch sú nesprávne alebo neúplné.
 6. Zodpovednosť

  1. LIPTOUR pri zabezpečení ubytovania koná a vystupuje výlučne ako sprostredkovateľ. Z tohto dôvodu LIPTOUR nenesie zodpovednosť za osobnú ujmu, chorobu, škodu na majetku, inú stratu, výdavky akejkoľvek povahy, ktoré vznikli priamo alebo nepriamo z dôvodu konania hotela alebo iného dodávateľa služieb poskytujúceho alebo vykonávajúceho službu rezervovanú prostredníctvom liptour.sk.
  2. V prípade, ak nastane skutočnosť, že hotel nie je schopný akceptovať potvrdenú Rezerváciu, LIPTOUR vždy vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby predchádzal takto vzniknutým situáciám. Pokiaľ takáto situácia nastane, LIPTOUR bude hľadať iné vhodné alternatívne riešenie. LIPTOUR nie je schopný zaručiť vo všetkých prípadoch, že alternatívne ubytovanie bude v rovnakom štandarde alebo v rovnakej lokalite ako ubytovanie rezervované na základe Rezervácie.
  3. Spoločnosť LIPTOUR týmto prehlasuje, že akékoľvek hodnotenia ubytovacích zariadení uvedené v informáciách o hoteloch (napr. hviezdičkové označenie hotela) neboli vykonané a nemusia byť v súlade s vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
 7. Rezervácia hotela

  1. Špeciálna požiadavka na hotel ako napr. nefajčiar, susediace alebo prepojené izby budú prijaté, ale LIPTOUR nemôže garantovať ich splnenie. Izby pre handicapovaných majú zvyčajne zabezpečený prístup s vozíkom, ale nie sú nevyhnutne vybavené prvkami pre vážne telesne postihnutých.
  2. Pokiaľ klient požaduje dodatočnú noc v hoteli na už potvrdenej Rezervácii, klient je povinný upraviť pôvodnú Rezerváciu a nie objednávať dodatočné noci ako novú položku.
  3. V hoteloch z času na čas prebiehajú renovačné práce, pričom hotel vykoná všetky dostupné kroky k tomu, aby obmedzil rušenie svojich hostí. Pokiaľ hotel vykonáva renováciu počas pobytu svojich hostí, klient nie je oprávnený požadovať refundáciu ceny Rezervácie a prípadné sťažnosti klienta z tohto dôvodu nebudú akceptované.
  4. Ak spoločnosť LIPTOUR je osobitne informovaná o renovačných prácach, tieto informácie budú poskytnuté klientovi. Klient berie na vedomie, že informácie o renovácii hotela môžu byť zmenené, pričom o týchto zmenách spoločnosť LIPTOUR nebude vždy informovaná. LIPTOUR nenesie zodpovednosť za sťažnosti týkajúce sa renovačných prác, ktoré nie sú v zhode s informáciami, ktoré boli spoločnosti LIPTOUR poskytnuté.
  5. Vo väčšine hotelov je možné sa ubytovať najskôr o 14:00 hod, ale v niektorých ubytovacích zariadeniach napr. Holiday Village Tatralandia je to môže až od 16:00 hod. Spoločnosť LIPTOUR môže garantovať iba prvú noc z Rezervácie (pokiaľ nie je inak uvedené v čase jej potvrdenia); ubytovacie zariadenia sú oprávnené uvoľniť izby (zrušiť rezervácie) ak sa klient neubytuje alebo neinformuje ubytovacie zariadenie o zmene času nástupu na pobyt do 06:00 hod. (miestneho času), dňa nasledujúceho po dni, v ktorom mal prísť.
  6. Trojlôžkové a štvorlôžkové izby môžu obsahovať jednu dvoj posteľ a jednu osobitnú posteľ alebo dve dvoj postele. V niektorých hoteloch, všetky trojlôžkové izby sú zložené z jednej dvoj postele a jednej osobitnej postele. Väčšina hotelov nemá v trojlôžkových a štvorlôžkových izbách k dispozícii pre každého hosťa posteľ rozmerov v štandarde full size. V prípade, že klient požaduje prístelku, hotel mu môže účtovať dodatočných poplatok, ktorý bude klient uhrádzať priamo hotelu.
  7. V Rezervácii klient môže požadovať oddelené postele resp. manželskú posteľ, avšak splnenie tejto požiadavky spoločnosť LIPTOUR nemôže zaručiť. Trojlôžkové a štvorlôžkové izby nie sú tvorené samostatnými posteľami, zvyčajne obsahujú dve dvoj postele. Väčšina hotelov nemôže pridať do izby prístelku tak, aby z hotelovej izby sa stala trojlôžková a štvorlôžková izba, ale umožňujú za dodatočný poplatok splatný priamo hotelu využitie rozťahovacej postele.
  8. Rezervácia nesmie byť vyhotovená pod fiktívnym menom za účelom toho, aby klient držal miesto. Pokiaľ klient nevykoná rezerváciu pod správnym menom, od klienta môže byť požadovaný poplatok za nečerpanie služieb.
 8. Sadzby a poplatky

  1. Všetky uvádzané sadzby na faktúre sú za uvedenú jednotku (s vlastnou kúpeľňou alebo sprchou pokiaľ nie je uvedené inak) bez stravy (pokiaľ nie je uvedené inak), poplatku za službu a štátnej dane.
  2. Ceny uvedené v cenníku spoločnosti LIPTOUR platné počas Osobitného obdobia (bližšie špecifikované v bode X.1 týchto všeobecných obchodných podmienok) nahrádzajú ceny mimo Osobitného obdobia.
  3. Prístelku pre dieťa je možné použiť v prípade, že dieťa je staršie ako 2 a mladšie ako 12 rokov (pokiaľ iný vekový interval nie je špecifikovaný). Prístelka pre dieťa nebude dostupná, pokiaľ vek dieťaťa nie je špecifikovaný v čase Rezervácie a spoločnosť LIPTOUR bude účtovať cenu za tri dospelé osoby. Detská posteľ pre bábätká je vhodná iba pre deti mladšie ako 2 roky ak nie je určené inak.
  4. V niektorých hoteloch nie je možné poskytnúť dodatočnú detskú prístelku alebo posteľnú bielizeň a dieťa je ubytované bezplatne alebo za zníženú cenu. V takomto prípade raňajky alebo iná strava pre dieťa budú účtované hotelom a klient je povinný cenu takého stravovania uhradiť hotelu pri odchode. Pokiaľ klient požaduje pre dieťa vlastnú posteľ, klient je povinný požadovať väčšiu izbu alebo apartmán.
  5. V prípade, že hotel uloží poplatok za energiu alebo rekreačný poplatok, hosť je povinný takýto poplatok zaplatiť priamo hotelu.
  6. V prípade, že hotel uloží miestny poplatok za telefonickú službu (umožnenie hosťom vykonávať neobmedzené miestne hovory z ich izieb), hosť je povinný takýto poplatok zaplatiť pri opúšťaní hotela.
  7. Akékoľvek podporné akcie obsahujúce ubytovanie zdarma alebo za zľavnenú cenu v prípade ubytovania na stanovené obdobie sa neuplatňujú počas Osobitného obdobia.
  8. Niektoré hotely majú „plávajúce“ verejné ceny, ktoré sa menia každý deň. Spoločnosť LIPTOUR nebude vracať finančné prostriedky ani akceptovať ako dôvod neuhradenia platby skutočnosť, že sadzby spoločnosti LIPTOUR sú skoro rovnaké alebo vyššie ako verejné ceny hotela.
  9. Väčšina z hotelov na prípadné krytie vedľajších výdavkov požaduje od klienta pri ubytovaní poskytnutie kreditnej karty. V prípade, že klient kreditnou kartou nedisponuje, hotel môže požadovať od klient hotovostnú zálohu. Všetky dodatočné výdavky spôsobené klientom musia byť zaplatené klientom priamo hotelu pred jeho odchodom. Spoločnosť LIPTOUR nie je zodpovedná za poplatky účtované hotelom osobne hosťovi.
  10. LIPTOUR nezodpovedá za zmenu ceny vykonanú po potvrdení Rezervácie dodávateľa služieb poskytujúceho alebo vykonávajúceho službu rezervovanú prostredníctvom liptour.sk a oznámenú klientovi, v dôsledku konania veľtrhu, zmeny sadzby dane, kurzu mien alebo v dôsledku inej skutočnosti, za ktorú LIPTOUR alebo dodávateľ služieb - nenesie zodpovednosť. K akémukoľvek zvýšeniu ceny potvrdenej Rezervácie v dôsledku zmeny kurzu môže dôjsť iba v prípade, ak zmena kurzu prevýši 3%.
  11. Zmluvy medzi hotelmi a dodávateľmi služieb sú uzatvárané na účely poskytovania ubytovania na rekreačné účely. Ak sa v čase príchodu zistí, že hosť je z firmy, pričom táto firma má už uzavretú korporátnu zmluvu s hotelom, hotel alebo dodávateľ služieb je oprávnený účtovať klientovi plnú cenu ubytovania v zmysle zmluvy uzavretej medzi hotelom a príslušnou firmou. LIPTOUR, resp. dodávateľ služieb alebo hotel nenesie zodpovednosť v prípade, ak klientovi nebude poskytnutá zľavnená cena ubytovania na základe osobitnej zmluvy uzavretej medzi hotelom a firmou.
 9. Osobitné obdobia

  1. Osobitnými obdobiami sa rozumie napr. obdobie, počas ktorého sa v mieste ubytovania alebo jeho blízkom okolí koná veľtrh alebo obdobie náboženský sviatkov, Nový rok, významné športové udalosti a pod. (ďalej ako "Osobitné obdobia"). Počas Osobitných období ceny ponúkané rezervačným systémom spoločnosti LIPTOUR môžu byť vyššie ako verejné ceny hotelov.
  2. Dodatočné hotelové poplatky počas Osobitných období môžu byť oznámené v čase potvrdenia Rezervácie. Klientovi môže byť v takomto prípade oznámený dátum do kedy je možné Rezerváciu zrušiť. Pokiaľ klient nezruší Rezerváciu včas, je povinný zaplatiť všetky poplatky podľa týchto podmienok.
  3. Niektoré hotely nebudú akceptovať zmeny v Rezervácii pokiaľ Rezervácia na Osobitné obdobie bola už raz potvrdená. Spoločnosť LIPTOUR o tejto skutočnosti klienta upovedomí.
  4. Niektoré hotely počas konania veľtrhov vyžadujú rezerváciu ubytovania na celé obdobie konania veľtrhu. O tejto skutočnosti bude klient upovedomený v čase Rezervácie. V prípade Rezervácie ubytovania na obdobie trvania veľtrhu sa môže vyžadovať opätovné potvrdenie Rezervácie klientom. V prípade opätovného potvrdenia Rezervácie klientom je klient povinný uhradiť cenu ubytovania za celé obdobie trvania veľtrhu bez nároku na akúkoľvek refundáciu i v prípade, ak klient takúto požaduje rezerváciu zrušiť.
 10. Storno/Zrušenie Rezervácie

  1. V prípade, že klient zruší Rezerváciu, LIPTOUR zašle klientovi potvrdenie o jej zrušení. Klient je povinný informovať LIPTOUR o neprijatí tohto potvrdenia, pretože v opačnom prípade od klienta môže byť požadovaný poplatok za nečerpanie služieb.
  2. Klient je povinný uhradiť LIPTOUR všetky straty, náklady, škody, poplatky a výdavky, ktoré vznikli LIPTOUR ako dôsledok zrušenia Rezervácie vykonanej klientom vrátane administratívneho a/alebo spracovateľského poplatku podľa bodu 2 článku II časti E týchto podmienok.
  3. Rezervácia zaplatená/nezaplatená vzťahujúca sa na Osobitné obdobie nemôže byť zrušená bez poplatkov alebo zmenená potom ako bola vytvorená prostredníctvom rezervačného systému na portáli http://www.liptour.sk/ alebo portáli obchodného partnera ponúkajúceho služby spoločnosti LIPTOUR alebo ak uplynula lehota pre zrušenie. Ak akákoľvek časť ubytovania spadá pod Osobitné obdobie, osobitné podmienky a súvisiace poplatky budú uplatnené na všetky rezervované noci.
  4. Nezaplatené Rezervácie ubytovania týkajúce sa iného ako Osobitného obdobia možno meniť a zrušiť bezplatne najneskôr do termínu ich úhrady. Hotel alebo dodávateľ služieb môže požadovať dlhšiu lehotu na zrušenie Rezervácie. Lehota na zrušenie rezervácie bude uvedená v 3. Kroku Rezervácie, v 4. Kroku Rezervácie, a v Kontrole rezervácie. Pokiaľ faktúra nebude uhradená do dňa stanoveného na faktúre a za podmienok uvedených v časti E článku II bodu 2 týchto všeobecných podmienok alebo splatnosť nebude ďalej po konzultácii so Zákazníckym servisom predĺžená, Rezerváciu LIPTOUR automaticky zruší. Za nečerpanie služieb alebo zrušenie zaplatenej Rezervácie ubytovania iného ako počas Osobitného obdobia, spoločnosť LIPTOUR bude účtovať klientovi a klient je povinný uhradiť spoločnosti LIPTOUR storno poplatok podľa stanovených storno podmienok.
  5. Pokiaľ spoločnosť LIPTOUR vystaví klientovi faktúru na poplatok za nečerpanie služieb, ale hotel alebo obchodný partner spoločnosti LIPTOUR neskôr potvrdí, že cestujúci v hoteli zostal, spoločnosť LIPTOUR vystaví klientovi doplnkovú faktúru za dodatočné noci, ktorú je klient povinný uhradiť.
 11. Strava

  1. Z času na čas spoločnosť LIPTOUR v spolupráci s partnermi organizuje podporné akcie, na základe ktorých môže klient získať noc zdarma alebo za zníženú cenu, pokiaľ si zakúpi určitý minimálny počet nocí pobytu. Príležitostne sa v ponuke môže uvádzať, že strava nie je zahrnutá v ponuke. Ak napriek tomu je strava klientovi odobratá, hotel cenu stravy vyúčtuje priamo klientovi, zvyčajne pri odchode.
 12. Všeobecné ustanovenia

  1. Právne vzťahy založené na základe zmluvy, ktorá bola uzavretá v súvislosti s Rezerváciou sa budú spravovať slovenským právnym poriadkom. Všetky spory, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti so zmluvou uzavretou na základe Rezervácie, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú podliehať výhradne jurisdikcii slovenských súdov.
  2. LIPTOUR nenesie zodpovednosť za nemožnosť splniť Rezerváciu v dôsledku ohňa, zemetrasenia, záplavy, snehovej kalamity, epidémie, explózie, štrajku, výtržností, občianskych nepokojov, vojny, zásahu Boha, akéhokoľvek zlyhania dopravy, elektrických alebo komunikačných systémov alebo akýchkoľvek obdobných udalostí, ktoré LIPTOUR nemôže ovplyvniť. V takýchto prípadoch LIPTOUR vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby klientovi poskytol alternatívne ubytovanie alebo vrátil zaplatené finančné prostriedky.
 13. Niektoré osobitné podmienky platné pre apartmány a vily

  1. V prípade ak sú informácie dostupné, hodnotenie kvality je vykonané podľa všeobecného štandardu ubytovania. Príslušné orgány nie vždy vykonávajú pre tieto zariadenia hodnotenia a tieto hodnotenia nie sú ekvivalentné k štandardu hodnotenia podľa hviezdičiek používané pre hotely. Hodnotenie slúži len pre orientáciu a malo by sa použiť len ako všeobecný návod a spoločnosť LIPTOUR ho nemôže zaručiť a garantovať.
   Známka Hodnotenie
   * Akceptovateľná celková úroveň kvality. Adekvátne vybavenie nábytkom, zariadením a príslušenstvom.
   ** Dobrá celková úroveň kvality. Dobrý celkový štandard zariadenia, služieb a starostlivosti o hostí.
   *** Dobrá až veľmi dobrá úroveň kvality. Dobrý štandard údržby a výzdoby. Dostatočný priestor a dobrá kvalita nábytku.
   **** Výborná celková úroveň kvality. Veľmi dobrá starostlivosť so zameraním na detaily.
   ***** Výnimočná celková úroveň kvality. Vysoká úroveň výzdoby, príslušenstva a výbavy spolu s výborným štandardom efektivity manažmentu a služieb pre hostí. Výborný rozsah príslušenstva a osobného prístupu.
  2. Za akúkoľvek škodu na apartmáne alebo vile alebo majetku v nich je zodpovedná osoba, ktorá ju spôsobila a výška škody bude vyúčtovaná a jej úhrada požadovaná od klienta pri odchode.
  3. Cestujúci je povinný sa podriadiť pravidlám a poriadku stanoveného poskytovateľom ubytovania.
  4. Celkový počet osôb (vrátane mladistvých a detí) využívajúcich ubytovanie nesmie presiahnuť maximálny počet osôb uvedených v informáciách poskytnutých klientom spoločnosti LIPTOUR. V opačnom prípade prichádzajúcim hosťom môže byť odmietnutý prístup k ubytovaniu alebo môžu byť dodatočne spoplatnení.
  5. Cestujúci sú zodpovední za zaplatenie akýchkoľvek poplatkov spojených s použitím zariadenia ako napríklad elektrina, plyn, voda, telefón, bielizeň, bezpečnostná služba a uloženým poskytovateľom ubytovania za použitie vybavenia.
  6. Od cestujúcich bude pravdepodobne požadované zaplatenie zálohy prípadne kaucie pri príchode do ubytovacieho zariadenia. Poplatky, ktoré vzniknú počas pobytu budú inkasované na mieste.
  7. Akýkoľvek plán schémy ubytovania, ktorý spoločnosť LIPTOUR vie poskytnúť vychádza zo špecifikácie dodanej spoločnosti LIPTOUR zo strany poskytovateľov ubytovania. Schéma slúži len ako všeobecné zobrazenie ubytovania. Skutočná veľkosť, dizajn, príslušenstvo, výbava a zariadenia sa môžu líšiť od toho čo je vyobrazené na pláne schémy.

C - SPOLOČNÉ USTANOVENIA VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK PLATNÝCH PRE PREDAJ UBYTOVANIA A LETENIEK

 1. Doručovanie

  1. Letenky a ostatné produkty budú vystavené a odoslané klientovi ihneď po ich úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy za produkt vrátane všetkých ďalších objednaných služieb a zliav na účet LIPTOUR, ibaže ich vyhotovenie je závislé od inej okolnosti, ktoré podmieňuje ich vyhotovenie a doručenie.
  2. Letenky a ostatné produkty budú klientom doručované v závislosti od formy stanovenej dodávateľom, ktorú nie je možné ovplyvniť, nasledovným spôsobom:
   1. E-mailom – systém automaticky overuje možnosť vystavenia elektronickej letenky. Pokiaľ je letenku možné vystaviť elektronicky, bude klientovi zaslaný postup pre tlač elektronickej letenky zo stránky http://www.viewtrip.com výhradne elektronicky emailom na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri rezervácii letenky. Klient si potvrdenie o elektronickej letenke vytlačí priamo z http://www.viewtrip.com v časti „Potvrdenie elektronickej letenky“. Ostatné produkty a s nimi súvisiaca dokumentácia sa spravidla zasiela klientovi prostredníctvom emailovej pošty, ibaže sa LIPTOUR rozhodne doručovať ostatné produkty a s nimi súvisiacu dokumentáciu prostredníctvom pošty.
   2. Poštou v rámci SR – papierové letenky a ostatné produkty a s nimi súvisiacu dokumentáciu, ktorú LIPTOUR uzná za vhodnú doručovať poštou bude klientovi zaslaná v rámci SR bezplatne doporučene prvou triedou. LIPTOUR nezodpovedá za škody spôsobené klientovi v prípade omeškania zavineného Slovenskou poštou.
  3. Vystavenie letenky na letisku (PTA) – tzv. Prepaid Ticket Advice – je možné len u niektorých leteckých spoločností - letenku si klient na základe svojho pasu alebo občianskeho preukazu vyzdvihne priamo na letisku, na ktorom začína jeho let, resp. priamo v kancelárii leteckej spoločnosti vo vopred dohodnutom meste s call centrom. Klientovi bude za túto službu automaticky naúčtovaný poplatok podľa sadzobníka vybranej leteckej spoločnosti cca 40,-EUR. Poplatok sa vzťahuje na všetky osoby súhrnne v jednej rezervácii. Túto službu neposkytujú všetky letecké spoločnosti a nie je povolená pri všetkých druhoch taríf. V prípade, že si klient zvolí túto formu doručenia a letenku nebude možné touto formou doručiť, bude toto klientovi oznámené telefonicky, alebo e-mailom a v prípade, že už platbu za produkty zrealizoval, bude mu vyúčtovaný poplatok vrátený.
  4. Je povinnosťou klienta si minimálne 24 hodín pred odletom potvrdiť svoj let na call-centre LIPTOUR, resp. priamo u leteckej spoločnosti, pre prípad, že by letecká spoločnosť zmenila čas odletu, alebo let zrušila. LIPTOUR nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zrušené lety leteckou spoločnosťou, alebo za zmenené časy odletov. V prípade zmien, alebo zrušenia letov ktoré nastanú, resp. budú do LIPTOUR-u spoločnosťami oznámené mimo otváracích hodín LIPTOUR-u, prípadne nastanú menej ako 24 hodín pred odletom, je Klient povinný si prípadnú vzniknutú škodu vymáhať priamo od dopravcu, u ktorého let si zakúpil. U letov leteckej spoločnosti Lot Polish Airlines je potvrdenie potrebné urobiť najneskôr 72 hodín pred odletom.
  5. LIPTOUR odporúča svojím klientom aby sa dostavili na letisko včas, t.j. 2 hodiny pred plánovaným odletom, u priamych interkontinentálnych letov cca 3 hodiny pred odletom.
 2. Podmienky úhrady ceny poskytovaných služieb

  1. Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť spoločnosti LIPTOUR nasledovným spôsobom:
   1. BANKOVÝM PREVODOM/priamym VKLADOM na účet – na základe automaticky systémom vygenerovanej zálohovej faktúry. Zálohová faktúra je súčasťou potvrdzovacieho e-mailu o rezervácii letenky alebo ubytovania. Klient môže celkovú sumu na faktúre uhradiť na ktorýkoľvek účet spoločnosti LIPTOUR uvedený na faktúre. Je na zvážení klienta, aby zvolil primeraný spôsob platby tak, aby bola plná fakturovaná suma pripísaná k jednému z účtov LIPTOUR CK včas, t.j. do doby splatnosti uvedenej na faktúre.
   2. VUB platbou – tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov VUB banky, a.s.
   3. SPOROPAY-om - tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov Slovenskej Sporiteľne, a.s.
   4. TATRAPAY - tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov Tatra banky, a.s..
   5. KREDITNOU KARTOU – len pre držiteľov embosovaných kreditných kariet vydaných na Slovensku (platobné karty, karty Visa Electron a karty Maestro nebudú akceptované). V prípade, že si klient zadá tento spôsob úhrady a letenku, ubytovanie alebo iný produkt nebude možné vyplatiť kreditnou kartou, bude mu toto oznámené telefonicky, alebo e-mailom agentom Zákazníckeho servisu. Klient sa zaväzuje použiť na platbu jedine kreditnú kartu, ktorou je oprávnený disponovať. LIPTOUR neručí za reklamácie v prípade, že karta bude zneužitá a všetky škody bude vymáhať od klienta. Klient berie na vedomie, že platba kreditnou kartou prebieha v 2 transakciách. Cenu letenky, letiskové poplatky, poplatok za vystavenie PTA alebo cenu alebo časť ceny ostatných produktov môže z kreditnej karty stiahnuť priamo letecká spoločnosť alebo iný dodávateľ služby. Poplatok za vystavenie letenky, ako aj poplatok za platbu kreditnou kartou budú klientovi z kreditnej karty odúčtované samostatnou transakciou. Spoločnosť LIPTOUR si za spracovanie platby platobnou kartou účtuje spracovateľský poplatok, ktorý je v závislosti od typu karty vo výške 3-5% z celkovej fakturovanej sumy. V prípade, že nebude možné uskutočniť ktorúkoľvek transakciu, bude táto skutočnosť klientovi oznámená telefonicky. Predmetnú čiastku je v tomto prípade klient povinný uhradiť ešte v deň oznámenia tejto skutočnosti na niektorý z účtov LIPTOUR v súlade s nasledujúcim bodom týchto Všeobecných obchodných podmienok. V opačnom prípade bude rezervácia letu, ubytovania či ďalších služieb zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody.

   Potvrdením rezervácie a okamžitej platby pri voľbe spôsobu ONLINE PLATBA KARTOU na základe kliknutia na tlačidlo ZAPLATIŤ klient potvrdzuje, že neodvolateľne súhlasí s kúpou vybraného produktu na platobnú kartu a s podmienkami pre storno a prípadné zmeny na tomto produkte.

  2. Klient je povinný faktúru uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre. Je na zvážení klienta, aby zvolil spôsob úhrady tak, aby bola plná fakturovaná suma pripísaná k jednému z účtov LIPTOUR CK do termínu splatnosti uvedenom na faktúre. Faktúra je uhradená momentom pripísania celkovej fakturovanej čiastky na ktorýkoľvek účet spoločnosti LIPTOUR CK uvedený na faktúre. Celková fakturovaná čiastka musí byť pripísaná na ktorýkoľvek účet spoločnosti LIPTOUR uvedený na zálohovej faktúre do 16:30 hod v pracovný deň - dátum splatnosti faktúry. V prípade, že celková fakturovaná čiastka bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, LIPTOUR si vyhradzuje právo na zmenu ceny podľa tarifných podmienok leteckých spoločností alebo podmienok iných dodávateľov služieb. V prípade nedodržania dátumu splatnosti si LIPTOUR vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie bez akéhokoľvek nároku klienta na vymáhanie škody spôsobenej zrušením rezervácie, resp. na zmenu ceny letenky, ubytovania, zájazdu, resp. iných poskytovaných služieb. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady alebo čiastočnej úhrady, bude klientovi pri vracaní platby účtovaný administratívny poplatok vo výške 7,-EUR. Administratívny poplatok vo výške 7,-EUR bude klientovi účtovaný aj v prípade vracania preplatku k celkovej fakturovanej sume. V prípade, že si klient želá vrátiť preplatok poštovou poukážkou, bude mu účtovaný okrem administratívneho poplatku, navyše spracovateľský poplatok vo výške 7,-EUR. Klient je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované za neuhradenie faktúry so všetkými následkami.
  3. Klient sa zaväzuje faktúru doručenú prostredníctvom e-mailovej správy vytlačiť a uschovať tak, aby faktúra spĺňala podmienku jej písomného vyhotovenia podľa § 76 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Klient súhlasí s tým, aby mu faktúra bola zaslaná e-mailom a tiež súhlasí s vyššie uvedeným spôsobom jej vyhotovenia. V prípade predaja leteniek sa každá platba, ktorú klient prevedie na účet LIPTOUR-u, započítava najskôr na úhradu príslušenstva a potom na úhradu produktov.
 3. Osobné údaje

  1. Klient, ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon") súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov spoločnosti LIPTOUR cestovná kancelária s.r.o., so sídlom Štúrova 1036/32 , Liptovský Mikuláš 031 01, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č.: 424/L , ako prevádzkovateľovi v súlade zo zákonom, v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, údaje z cestovného pasu/občianskeho preukazu, email a telefónne číslo na účely rezervácie a zakúpenia produktov a služieb spoločnosti LIPTOUR cestovná kancelária s.r.o. a osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, email, pohlavie a telefónne číslo na marketingové účely spoločnosti LIPTOUR cestovná kancelária s.r.o.,
  2. Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany LIPTOUR, ako aj po skončení pôvodného určeného účelu a to v súlade so zákonom.
  3. Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu spoločnosti LIPTOUR v súlade s §9 a §10 zákona o ochrane osobných údajov. V zmysle § 28 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u LIPTOUR-u namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.
  4. Klient súhlasí s tým, aby LIPTOUR poveril spracúvaním sprostredkovateľa a sprístupnil jeho osobné údaje tretím stranám za účelom poskytnutia služby a produktu klientovi. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby vystavenia jeho letenky alebo priameho marketingu leteckej spoločnosti, resp. združenia leteckých prepravcov, ktorá rezervovaný let realizovala, iných dodávateľov služieb a zmluvných partnerov LIPTOUR CK.
  5. Klient týmto udeľuje LIPTOUR-u súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých LIPTOUR-u pri rezervácii produktov a služieb spoločnosti LIPTOUR CK, s.r.o.
  6. Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Klient prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
  7. Klient splnomocňuje LIPTOUR na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.
  8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Klient tento súhlas môže kedykoľvek písomne odvolať. Klient zároveň berie na vedomie, že jeho práva, ako dotknutej osoby, sú upravené v § 28 zákona.
 4. Vyhlásenia klienta

  1. V prípade akejkoľvek služby, ktorej obsahom je aj sprostredkovanie alebo zabezpečenie leteckej prepravy, klient týmto potvrdzuje, že bol oboznámený so VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ uvedených v prílohe týchto podmienok a tieto podmienky akceptuje.
  2. Klient berie na vedomie, že LIPTOUR nenesie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s rezervovaným letom (meškanie letu, zrušenie letu, stratená batožina a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešiť dotknutá letecká spoločnosť.
  3. Pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak, akékoľvek reklamácie týkajúce sa služieb LIPTOUR-u je klient povinný doručiť písomne na adresu LIPTOUR-u. Na podanú reklamáciu dostane klient odpoveď najneskôr do 28 dní od jej doručenia.
  4. Klient súhlasí s nahrávaním prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, spoločnosti LIPTOUR-u pre vnútorné potreby a za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb.
 5. Reklamačné konanie

  1. Spoločnosť LIPTOUR prijíma reklamácie len v písomnej forme e-mailom na adresu liptour@liptour.sk alebo listom doručeným na adresu sídla spoločnosti LIPTOUR. Reklamáciu je možné ohlásiť aj osobne na prevádzke spoločnosti LIPTOUR. Reklamácie, ktoré sa budú týkať služieb čerpaných pred viac ako troma mesiacmi od dátumu prijatia reklamácie, spoločnosť LIPTOUR nemôže prijať.
  2. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší popis konkrétneho prípadu, ktorý klient reklamuje. V prípade poškodenia klienta pri čerpaní služieb u dodávateľa spoločnosti LIPTOUR je klient povinný vyžiadať si od takéhoto dodávateľa (hotel, letecká spoločnosť a iné) písomný zápis, ktorý je povinný spolu s reklamáciou spoločnosti LIPTOUR doložiť. V prípade, že klient takýto zápis mať nebude, potom spoločnosť LIPTOUR musí vyžiadať vyjadrenie od dodávateľa, čo môže spôsobiť zbytočné prieťahy pri vybavovaní reklamácie, zamietnutie reklamácie a zániku nároku klienta vyplývajúceho z reklamácie.
  3. Spoločnosť LIPTOUR sa bude snažiť k reklamáciám vyjadriť čo najskôr ako to bude možné, najneskôr však do 28 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie.
  4. V prípade, že klient potrebuje jednu z nasledovných informácií, odporúčame mu kontaktovať priamo callcentrum na e-mailovej adrese liptour@liptour.sk, kde jeho požiadavka bude spracovaná najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa. V prípade urgentných požiadaviek ako napríklad zmena letu odporúčame pre urýchlenie spracovania klientom kontaktovať naše callcentrum telefonicky:

   - vystavenie alebo preposlanie zálohovej faktúry, resp. daňového dokladu

   - akákoľvek zmena v rezervácii, prípadne na už vystavenom produkte

   - storno produktu.

  Tieto požiadavky nebudú považované za reklamácie, ale spracovávané budú prostredníctvom mailu liptour@liptour.sk.

 6. Záverečné ustanovenia

  1. Doručovanie písomností medzi klientom a LIPTOUR sa uskutočňuje elektronicky na vzájomne si poskytnuté e-mailové adresy alebo poštou. V prípade poštových zásielok platí, že písomnosti adresované LIPTOUR sa zasielajú na adresu uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok a v prípade poštových zásielok adresovaných klientovi sa písomnosť zasiela na adresu trvalého bydliska klienta alebo adresu klienta poskytnutú LIPTOUR za účelom doručovania písomností. Pre elektronické doručovanie písomností adresovaných klientovi platí, že ak LIPTOUR neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre elektronické doručovanie písomností adresovaných LIPTOUR platí, že písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie LIPTOUR nepotvrdí klientovi spätnou emailovou správou. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak doručovaná písomnosť sa vráti odosielajúcej zmluvnej strane z akéhokoľvek dôvodu, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky odosielajúcej zmluvnej strane.
  2. Vízové povinnosti a cestovné doklady - Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné, poskytne na vyžiadanie agent call-centra. Rovnako ich klient môže nájsť na www.mzv.sk.
   LIPTOUR nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú klientovi v prípadoch, kedy si zakúpi letenku pred tým, ako má získané platné víza do cieľovej alebo tranzitnej destinácie a tieto víza mu budú po zakúpení letenky zamietnuté resp. neudelené. LIPTOUR tiež nezodpovedá za prípadné škody, ktoré klientovi vzniknú z nevedomosti o vízových povinnostiach, resp. ich nedodržania. Letecké spoločnosti majú právo klienta, ktorý nespĺňa všetky vízové povinnosti až do cieľovej destinácie, resp. sa nepreukáže pri check in platnými cestovnými dokladmi, odmietnuť nástup do lietadla a zrušiť celú ďalšiu cestu bez nároku na náhradu akejkoľvek škody, ktorá by takto klientovi vznikla.

D - VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY LETECKÝCH DOPRAVCOV, ČLENOV IATA

POZNÁMKA

Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny. Pozri tiež poznámku s nadpisom "Advice to International passengers on Limitation of Liability" a "Notice of baggage Liability Limitations".

PODMIENKY DOPRAVNEJ ZMLUVY

 1. Pod výrazom "letenka" používaným v tejto zmluve, rozumieme letenku a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; "dopravcom" rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú, alebo sa zaväzujú dopraviť' cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. „Varšavský dohovor“ je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dňa 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byť použitý.
 2. Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohto dohovoru nie je pokladaná za „medzinárodnú dopravu“.
 3. Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.
 4. Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon.
 5. Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ.
 6. Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vzťahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.
 7. Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dňa prijatia batožiny; pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dňa výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky.
 8. Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifoch dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.
 9. Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia.
 10. Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom.
 11. Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy.

LETY JE POTREBNÉ VYUŽIŤ V PRESNOM PORADÍ, AKO BOLI REZERVOVANÉ A SÚ VYSTAVENÉ. V PRÍPADE NENASTÚPENIA NA PRVÝ ÚSEK LETU MÁ LETECKÝ DOPRAVCA PRÁVO NA OKAMŽITÉ ZRUŠENIE NASLEDOVNÝCH ÚSEKOV LETU.

PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PREPRAVU AKEJKOĽVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, ALEBO TARIFY, PREDPISY ČI NARIADENIA PREPRAVCU vydané Prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti „Issued by“ na čelnej strane cestovného lístka a batožinového lístka. PODLIEHA TARIFNÝM PREDPISOM.

OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ

Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byť použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75000USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajú zastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené na približne 10000 alebo 20000 USD.

Mená prepravcov – účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťovacej spoločnosti.

Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.

OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH

Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách „TAX/FEE/CHARGE“. Zároveň môže byť cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané.

Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA.

ZAMIETNUTIE NÁSTUPU Z DÔVODU PREKNIHOVANIA LETU

V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností.

ČASY PRE ODBAVENIE

Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletovú registráciu), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byť pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti.

PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ

Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná:

 1. Stlačené plyny – (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako propán bután, tekutý dusík, kyslík vrátane akvalungov.
 2. Žeraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť.
 3. Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál.
 4. Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY, náterové hmoty a riedidlá.
 5. Rádioaktívny materiál
 6. Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením.
 7. Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy.
 8. Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál.
 9. Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce odpor.

Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byť prepravované ako letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedá predpisom platným v nákladnej leteckej preprave.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

UPOZORNENIE NA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA BATOŽINU

Zodpovednosť za stratu, omeškanie alebo poškodenie batožiny je obmedzené, pokiaľ nie je vopred deklarovaná vyššia hodnota a zaplatený príslušný poplatok. Pre väčšinu medzinárodnej prepravy (vrátane vnútroštátnych úsekov medzištátnych ciest) je obmedzenie ručenia približne 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 ks), t.j. 20,00 USD/kg pre osobitne podanú batožinu a 400,00 USD na pasažiera. V prípade vesty iba medzi miestami v USA vyžaduje federálny predpis, aby akýkoľvek limit na ručenie leteckej spoločnosti za batožinu bol najmenej 2 500 USD na pasažiera. Pre určité druhy položiek možno deklarovať zvýšené ohodnotenie. Niektorí prepravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo sa kaziace predmety. Ďalšie informácie možno získať od prepravcu.

BATOŽINA

Podaná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti.

Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Ďalšie informácie a odkazy na webové stránky aerolínií nájdete na adrese http://www.iata.org/bags.

E - STORNO PODMIENKY PRE PREDAJ UBYTOVANIA

Storno pobytu po úhrade/potvrdení pobytu:

A/ pre ubytovanie
do 35 dní pred nástupom na objednaný pobyt 15% z ceny objednaných služieb, min. však 40,-€
34 - 18 dní pred nástupom na objednaný pobyt 50% z ceny objednaných služieb
17 - 10 dní pred nástupom na objednaný pobyt 90% z ceny objednaných služieb
09 - 00 dní pred nástupom na objednaný pobyt 100% z ceny objednaných služieb
Stornovanou kapacitou môže dodávateľ voľne disponovať.

B/ ubytovanie počas Silvestra (26.12. - 11.1.) a Veľkej Noci *
do 46 dní pred nástupom na objednaný pobyt 30% z ceny objednaných služieb
45 - 28 dní pred nástupom na objednaný pobyt 55% z ceny objednaných služieb
27 - 15 dní pred nástupom na objednaný pobyt 85% z ceny objednaných služieb
14 - 00 dní pred nástupom na objednaný pobyt 100% z ceny objednaných služieb
Stornovanou kapacitou môže dodávateľ voľne disponovať.

* - Wellness Hotel Grand Jasná, Hotel Pošta, Hotel Srdiečko, Hotel Tri Studničky, Chalets Jasna de Luxe, Holiday Village Tatralandia, Hotel FIS, Grandhotel Starý Smokovec, Grandhotel Praha, Hotel Kukučka, Horský Hotel Hrebienok, Hotel Bešeňová a Hotel Galeria Thermal Bešeňová sú v týchto termínoch nestornovateľné a zálohy sú nevratné!

C/ pre ubytovanie v rámci špeciálnych ponúk (first moment, last minute,...)

Objednávky ubytovania v rámci špeciálnych ponúk ako sú first moment, last minute a iné sú nestornovateľné a uhradené zálohy sú nevratné.

Stornovanou kapacitou môže dodávateľ voľne disponovať.

Hotel / Destinácia
Deň príchodu
S
Deň odchodu
S
Vybavenie

Špeciálne ponukyStravaKrajina
Odchod:
S
Návrat:
S
Dlžka pobytu
Ubytovanie

Doprava

Odlet z letiska

Mailinglist

Sem napíšte Váš e-mail a my Vám budeme zasielať aktuálne ponuky Last Minute.
S H
S H
Cestujúci
Typ letenky

Ak nenájdete letenku podľa Vašich predstáv, obráťte sa na nášho agenta.